Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Габрово Горска сертификация Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Габрово Доклад ГВКС ДГС Габрово 2020.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Габрово Горска сертификация С П И С Ъ К на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2020 година на територията на ТП ДГС "Габрово" Планирано ползване за 2020 год..xlsx
ДГС Габрово Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция 1.7_Вътрешни правила-корупция.doc
ДГС Габрово Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления 1.7_Политика срещу корупция.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове 1.6-2.6-4.6_Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДГС Габрово 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Габрово.doc