Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Габрово 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, през 2023 година. MT_2023_DGS-Gabrovo.pdf
ДГС Габрово 29.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис на продажни цени на добита дървесина от времемен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 01.10.2022 г. ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 29.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за прождажни цени на стояща дървесина н корен на ТП ДГС Габрово в сила от 04.07.2022 г. ценоразпис 04072022.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите file60b09ba64e918_FSC-Declaration.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите file625fc49e026e1_1.8_Declaration-commitment_FSC_PfA.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Уведомление до заинтересовани и засегнати страни относно предстоящ годишен одит в териториални поделения от груповия сертификат на СЦДП ДП- Габрово file625fc55e7a64c_Uvedomlenie-godishen-odit-2022-2.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Уведомление до заинтересовани и засегнати страни относно предстоящ годишен одит в териториалните поделения от груповия сертификат на СЦДП ДП-Габрово Uvedomlenie-godishen-odit-2022.pdf
ДГС Габрово 03.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад в сила от 06.06.2022 г. Ценоразпис-060622.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Списък на подотделите, в които е планирано провеждане на мероприятия през 2022 година. Ползване 2022.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП "ДГС Габрово" Оценка на въздействието от горскостопанските дейности 2022.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС Габрово" през 2022 година. Списък екосистемни услуги 2022.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2022 година на територията на ТП "ДГС Габрово". Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2022.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП "ДГС Габрово" Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг 2021.pdf
ДГС Габрово 28.01.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС В СИЛА ОТ 01.02.2022 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД В ТП ДГС ГАБРОВО ЦЕНОРАЗПИС 2022.pdf
ДГС Габрово 22.11.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово, в сила от 22.11.2021 година. ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 18.08.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово. Ценоразпис.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Карта на ТП ДГС "Габрово", в т.ч. Предтсавителни образци и ГФС. ДГС_ГАБРОВО2020_GFS.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Резюме от планиращите документи Резюме от планиращите документи.doc
ДГС Габрово Горска сертификация Р Е З Ю М Е на резултатите от проведения мониторинг през 2019 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Габрово” Резюме на Доклад мониторинг 2019.docx
ДГС Габрово Горска сертификация ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Габрово“ ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Габрово“.doc