Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Габрово

ТП Държавно горско стопанство Габрово е разположено върху част от северните склонове на Средна Стара планина и Средния Предбалкан. Обхваща гористата част от водосборния басейн на река Янтра и водосборните басейни на река Андъка - приток на река Дряновска. В най-общ вид районът на ДГС Габрово представлява неправилна многоъгълна фигура, която в посока изток-запад е с дължина 25 км. И в север-юг е 26 км.

Релефът е разнообразен - от подчертано планински в южната част до хълмисто-предпланински - на север. Най-високата точка, до която достига гората, е под връх „Бедек” - 1455 м, а най-ниската - при излизането на р.Лопушница от територията на стопанството - 200м. Средната надморска височина на стопанството е 665 м. Голяма разлика в надморската височина и разнообразният релеф определят разнообразието в почвите и растежните условия. Реките на територията на стопанството са Янтра, Андъка, Гъбенска река  и Лопушница.

Най-разпространени растителни видове са бук, цер, зимен дъб, благун, габър и келяв габър. От изкуствено залесените насаждения - бял и черен бор, смърч, акация, зелена дугласка, червен дъб и топола. С по-малко участие в насажденията се срещат още явор, шестил, дива череша,ясен,бряст,сребърна липа,трепетлика, бреза, брекиня, турска леска, мъждрян, воден габър, космат дъб, клен, обикновена ела и бяла мура.
Основен дървесен вид, който дава облика на естествената дървесна растителност във високата част е букът, а в ниската основни дървесни видове са цер, благун, габър, зимен дъб и бук.

Общата площ на горските територии е 29 757,4 ха.
Залесената площ е 28 853,1 ха - 96,96 % от общата площ.
Горските култури са с площ 4 379,5 ха - 14,7 % от залесената площ.
Голата незалесена площ е 838,9 ха.

Собственост на горските територии: 

Вид собственост
Площ в ха
Държавна
19 566,8
Физ. и юрид. лица
  8 522,2
Религиозни общности
       47,6

Средногодишно ползване на дървесината:

·        едра - 7011 пл.м3

·        средна - 6187 пл.м3

·        дребна - 4071 пл.м3

·        дърва - 17 756 пл.м3  

     Предвиденото средногодишно залесяване е 40,7 ха.

   Ловната площ възлиза на 55 575 ха, разделени на 13 самостоятелни ловни района, стопаниствани от ЛРД „Чардафон” - Габрово. Ловува се на благороден елен, дива свиня, сърна и на вреден дивеч - лисица, чакал, вълк. В района се среща също дребен дивеч - фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък.

Районът на стопанството е богат на природни забележителности, исторически места и манастири -ПП„Българка”, Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа”, ЕМО „Етър”, МАИР „Боженци”, Соколски манастир, езерото „Беляковец”, „Бостанчетата” и др. Има отлични условия за развитие на туризъм, екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм.
КОНТАКТИ

ДГС Габрово

Директор: инж. Георги Анастасов

Телефон: 066/808 826

Факс:

e-mail: gabrovo@scdp.bg

Адрес: ул."Минзухар" №1

Банкова инфромация: ЦКБ АД клон Габрово, IBAN: BG44CECB979010E6596200, BIC: CECBBGSF

СТАТИСТИКА 2024

ДГС Габрово

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 0 куб.м.

Средна 0 куб.м.

Дребна 0 куб.м.

За огрев 0 куб.м.

ОЗМ 0 куб.м.

Всичко 0 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 0

Прекратени 0

Общо 0