Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Габрово 18.08.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово. Ценоразпис.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC®. FSC Declaration.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Карта на ТП ДГС "Габрово", в т.ч. Предтсавителни образци и ГФС. ДГС_ГАБРОВО2020_GFS.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Резюме от планиращите документи Резюме от планиращите документи.doc
ДГС Габрово Горска сертификация Р Е З Ю М Е на резултатите от проведения мониторинг през 2019 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Габрово” Резюме на Доклад мониторинг 2019.docx
ДГС Габрово Горска сертификация ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Габрово“ ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Габрово“.doc
ДГС Габрово Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги spisuk_ekosistemni_usligi 2020.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Габрово Доклад ГВКС ДГС Габрово 2020.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Габрово Горска сертификация С П И С Ъ К на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2020 година на територията на ТП ДГС "Габрово" Планирано ползване за 2020 год..xlsx
ДГС Габрово Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция 1.7_Вътрешни правила-корупция.doc
ДГС Габрово Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления 1.7_Политика срещу корупция.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове 1.6-2.6-4.6_Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДГС Габрово 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Габрово.doc