ДГС Габрово

ТП Държавно горско стопанство Габрово е разположено върху част от северните склонове на Средна Стара планина и Средния Предбалкан. Обхваща гористата част от водосборния басейн на река Янтра и водосборните басейни на река Андъка - приток на река Дряновска. В най-общ вид районът на ДГС Габрово представлява неправилна многоъгълна фигура, която в посока изток-запад е с дължина 25 км. И в север-юг е 26 км.

Релефът е разнообразен - от подчертано планински в южната част до хълмисто-предпланински - на север. Най-високата точка, до която достига гората, е под връх „Бедек” - 1455 м, а най-ниската - при излизането на р.Лопушница от територията на стопанството - 200м. Средната надморска височина на стопанството е 665 м. Голяма разлика в надморската височина и разнообразният релеф определят разнообразието в почвите и растежните условия. Реките на територията на стопанството са Янтра, Андъка, Гъбенска река  и Лопушница.

Най-разпространени растителни видове са бук, цер, зимен дъб, благун, габър и келяв габър. От изкуствено залесените насаждения - бял и черен бор, смърч, акация, зелена дугласка, червен дъб и топола. С по-малко участие в насажденията се срещат още явор, шестил, дива череша,ясен,бряст,сребърна липа,трепетлика, бреза, брекиня, турска леска, мъждрян, воден габър, космат дъб, клен, обикновена ела и бяла мура.
Основен дървесен вид, който дава облика на естествената дървесна растителност във високата част е букът, а в ниската основни дървесни видове са цер, благун, габър, зимен дъб и бук.

Общата площ на горските територии е 29 757,4 ха.
Залесената площ е 28 853,1 ха - 96,96 % от общата площ.
Горските култури са с площ 4 379,5 ха - 14,7 % от залесената площ.
Голата незалесена площ е 838,9 ха.

Собственост на горските територии: 

Вид собственост
Площ в ха
Държавна
19 566,8
Физ. и юрид. лица
  8 522,2
Религиозни общности
       47,6

Средногодишно ползване на дървесината:

·        едра - 7011 пл.м3

·        средна - 6187 пл.м3

·        дребна - 4071 пл.м3

·        дърва - 17 756 пл.м3  

     Предвиденото средногодишно залесяване е 40,7 ха.

   Ловната площ възлиза на 55 575 ха, разделени на 13 самостоятелни ловни района, стопаниствани от ЛРД „Чардафон” - Габрово. Ловува се на благороден елен, дива свиня, сърна и на вреден дивеч - лисица, чакал, вълк. В района се среща също дребен дивеч - фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък.

Районът на стопанството е богат на природни забележителности, исторически места и манастири -ПП„Българка”, Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа”, ЕМО „Етър”, МАИР „Боженци”, Соколски манастир, езерото „Беляковец”, „Бостанчетата” и др. Има отлични условия за развитие на туризъм, екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм.
КОНТАКТИ

ДГС Габрово

Директор: инж. Антоанет Антонов

Телефон: 066/808 826

Факс:

e-mail: gabrovo@scdp.bg

Адрес: ул."Минзухар" №1

СТАТИСТИКА 2021

ДГС Габрово

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 2838 куб.м.

Средна 1316 куб.м.

Дребна 81 куб.м.

За огрев 12585 куб.м.

ОЗМ 975 куб.м.

Всичко 17795 куб.м.

Процедури

Предстоящи 3

Приключени 19

Прекратени 0

Общо 22