Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16311 ДГС Габрово 27.05.2020 2051,2052 гбр,цр,чрш,бл,здб,бк,ак Добив на дървесина 14,406.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина- об.2051,2052 Виж пълна информация
16312 ДГС Габрово 27.05.2020 об.2009,2039,2040,2041,2045,2046,2047,2048,2049,2050 см,елст,бб,бк,врб,чб,гбр,мждр,бл,цр,лп,ак,трпчрш,явр,яс Продажба на стояща дървесина корен 172,917.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - об.2009,2039,2040,2041,2045,2046,2047,2048,2049,2050 Виж пълна информация
16326 ДГС Габрово 15.05.2020 2055 бк,гбр,яс,брк,мжд,ива,чрш,трп Добив на дървесина 11,320.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-обл№2055 Виж пълна информация
16303 ДГС Габрово 07.05.2020 2054 бб,бк,явр,гбр Добив на дървесина 1,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2054 Виж пълна информация
16302 ДГС Габрово 05.05.2020 2053 бк,гбр Добив на дървесина 130.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2053 Виж пълна информация
16271 ДГС Габрово 16.04.2020 2044 см,бк,гбр Добив на дървесина 915.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-обект 2044 Виж пълна информация
16230 ДГС Габрово 10.04.2020 15.04.2020 Доставки 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на гуми за моторни превозни срдства на нуждите на СЦДП ДП ТП ДГС Габрово. Виж пълна информация
16130 ДГС Габрово 17.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 55,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонти услуги на служебни автомобили собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП, гр.Габрово - ТП Държавно горско стопанство Габрово за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16149 ДГС Габрово 13.03.2020 1 - 2 Лесокултурни мероприятия 88,943.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Обект №1 - Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури. Обект №2 - ОМН Виж пълна информация
16157 ДГС Габрово 13.03.2020 2043 ак,гбр,цр,чдб Добив на дървесина 37,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина,товарене,подвоз и натоварване на ТИР-об.№2043 Виж пълна информация
16127 ДГС Габрово 02.03.2020 2002;2010;2036-2041 бб, чб, трп, цр, гбр, ак, бк, см, здгл, явр Продажба на стояща дървесина корен 99,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен. Обекти 2002; 2010; 2036-2041 Виж пълна информация
16128 ДГС Габрово 02.03.2020 2013; 2018 бк, гбр, явр, бл, цр, бб, чб, лп, ак Продажба на дървесина 52,949.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба прогнозни количества дървесина. Обекти: 2013; 2018 Виж пълна информация
16129 ДГС Габрово 02.03.2020 20101-20105 бб, чб, см, здгл Продажба на дървесина 93,925.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина - партиди 20101-20105 Виж пълна информация
16154 ДГС Габрово 25.02.2020 обект №2042 бб,бк,мжд,см,чб Добив на дървесина 2,826.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -обект №2042 Виж пълна информация
16117 ДГС Габрово 31.01.2020 03.02.2020 2035 чб, чрш Добив на дървесина 316.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16061 ДГС Габрово 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховка гражданска отговорност за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
16006 ДГС Габрово 11.12.2019 2013-2028 бк,явр,гбр,акц,бб,см,здгл,здб,чб,чдб,лп,срлп,цр,бл,кгбр Добив на дървесина 99,526.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16007 ДГС Габрово 11.12.2019 2029-2034 бб,чб,бк,здгл,трп,акц,гбр,см,врб Добив на дървесина 66,564.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР - обекти 2029-2034 Виж пълна информация
16008 ДГС Габрово 11.12.2019 2023-2034 см,чдб,чб,бл,цр,акц,бк,гбр,бб,лп,кгрб,здгл,чрш.трп,врб Продажба на дървесина 200,137.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина. Обекти 2023-2034 Виж пълна информация
15981 ДГС Габрово 06.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 8/осем/ брая служебни автомобили собственост на Северноцентрално държавно предприятие ДП гр.Габрово - ТП ДГС Габрово за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
Процедура № 15981 на ДГС Габрово от 06.12.2019 е прекратена!