Пон - Пет 8:30 - 17:00

Заявление за издаване на позволително за добиване на недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове
 
ВАЖНО!
Заявления за издаване на позволително за добиване на недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове, за месец АВГУСТ 2024, ще се приемат до 29.07.2024 г. (за да бъдат обработени до 31.07.2024г.)

1) Данни на заявител

2) Обхват на позволителното

3) Получаване на позволителното

4) Документи /задъжителни комбинации 1+2 или 2+3/

1) Копие от документ за банков превод на стойност 159,69 лв. наредено от заявителя в полза на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП

5) Допълнителни документи, които са необходими за получаване на позволително, подписано с КЕП на е-mail.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставените копия по т.5)1. И 5)2. ще бъдат заличени след издаване на позволителното.

С настоящото декларирам

  • 1. Запознат съм че, преди започване на дейностите в границите на ДГТ, използването на ресурса се осъществява със щадящи методи и средства и опазване на околната среда, в съответствие с чл. 117, ал. 2 от ЗГ и обхвата на границите на горската територия върху която се намирам и осъществявам дейност;

  • 2. Запознат съм със списъка на ДГТ, в които има планирани странични ползвания на недървесни горски продукти / диворастящи гъби и плодове /.

  • 3. Съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни, във връзка с процедурата по издаване на позволително за ползване на НГП – диворастящи гъби и плодове в горските територии, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Запознат съм с целта и средствата за обработка на личните ми данни, доброволния характер на предоставянето на данните, правото на достъп и коригиране на събраните данни.