Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6612/00009/18012022/114120 - 1134310
Дата/Час: 18.01.2022 11:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №641005 / 2021-12-31 / 460 / л
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: "ДИСЕМА ЛЕС" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Сухиндол, с. Бяла река, адрес: ул. "Първа" № 95, ЕИК: 206243932
Пътува до:
Получател: ет., Радослав Маринов - айчо, обл. Велико Търново, общ. Сухиндол, гр. Сухиндол, адрес: ул. водолей - 9, ЕИК: 201642650
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Сухиндол
Адрес: гр. Сухиндол - ул. водолей - 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4620КН
Километри: 0
Превозва се от: Илия Кочев
Спедитор: Стойчо Найденов (1184)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³